hvaer

Boligsalgsrapporten er i prinsippet en tilstandsrapport, men til forskjell fra en vanlig tilstandsrapport blir det spesielt lagt vekt på å vurdere de byggtekniske forholdene som er særlig relevante ved et eierskifte. Mens en takstforretning eller en tilstandsrapport kan være aktuelle i alle sammenhenger og når som helst, er altså Boligsalgsrapporten et verktøy som er spesielt utviklet for bruk ved eierskifte.

Boligsalgsrapporten erstatter ikke selgerens opplysningsplikt eller kjøperens plikt til selv å undersøke boligen som skal kjøpes, men den er et dokument som er utviklet for å bidra til økt trygghet for alle impliserte parter.

Juridisk sett er Boligsalgsrapporten ingen garanti mot skjulte feil, da det ikke blir foretatt åpning av konstruksjoner. Det forutsettes også at det ikke er tilbakeholdt viktig informasjon overfor takstingeniøren, eller at han er blitt feilinformert.

Boligsalgsrapporten er skapt av takstbransjen i felleskap. Det betyr at den er standardisert, og det forenkler kjøpers muligheter til å sammenlikne ulike boliger der det foreligger Boligsalgsrapporter, også når takstingeniørene / takstmenn fra helt forskjellige organisasjoner står bak. Det er likevel nødvendig å understreke at også Boligsalgsrapporten - på samme måte som en takst eller en tilstandsrapport - bygger på utstrakt bruk av kvalifisert skjønn.

Struktur, metodikk og terminologi utføres i samsvar med gjeldende standarder, etter Norsk Standard der slike foreligger. Man benytter "tilstandsgrader" for å angi eventuelle byggtekniske tilstandssvekkelser.

Det blir utført visuelle observasjoner, og inspeksjoner på lett tilgjengelige deler av konstruksjonen. Våtrom blir inspisert spesielt.

Normal levetid angis på generelt grunnlag i intervaller, og det refereres til levetidstabell. Takstingeniøren vil gjennomgå hele boligen etter en detaljert sjekkliste.

fordeler
struktur
struktur1
struktur1a
struktur1a1
struktur1a1a
struktur1a1a1

Etter nærmere avtaler kan takstingeniøren foreta ønskede tilleggundersøkelser. Boligsalgsrapporten sine tilleggsmoduler legger til rette for dette.

Her vil det fremgå hvilke dokumenter som er lagt til grunn for rapporten. Dette gjelder både dokumenter som oppdragsgiver legger fram, og dokumenter takstingeniøren eventuelt må ha behov for å fremskaffe i tillegg.

Boligsalgsrapporten forutsetter at selger fyller ut en egenerklæring. Denne er også standardisert, og er en "sjekkliste" som er enkel å bruke. Den får selger til å tenke igjennom forhold som er relevante ved eierskifte, og den er til god hjelp for takstingeniøren ved befaring. Egenerklæringen berører bl.a. historiske forhold, f.eks. tidligere skadesituasjoner. Andre temaer er forhold som kan være avhengige av årstid, og f. eks ombygginger eller utbedringer som er foretatt. Offentlige kontroller som er gjennomført er et eget tema, det samme gjelder aktuell dokumentasjon av boligen. Ved å gjennomgå og fylle ut egenerklæringen så nøyaktig som mulig - så blir også Boligsalgsrapporten mest mulig riktig.

Hovedsiktemålet er å skape trygghet for både selger og kjøper. Det er alltid i begge parters interesse å unngå konflikter, og ha en felles forståelse for kontraktsinnholdet. Boligsalgsrapporten skal bidra til et tryggere boligsalg. Rapporten er tilpasset Avhendingsloven. Det betyr at forhold som ofte ellers kan føre til konflikter som erfaringsmessig ender i retten, i størst mulig grad er vurdert og påpekt i Boligsalgsrapporten.

Levetidsbetraktningene er en sentral del av dette. Etter hvert som Boligsalgsrapporten kommer i stadig mer utstrakt bruk, oppnår man at markedet får en type rapport, og at vurderingsgrunnlaget er det samme uansett takstmann. Felles instruks gir bedre kontrollmuligheter og kvalitetssikring, og et best mulig grunnlag for å lage salgsprospekt. Resultatet av å benytte Boligsalgsrapport vil være mindre usikkerhet og færre tvister. Dengunstige kombinasjonen av tilstand og takst vil også gi kjøper et godt grunnlag for å vurdere behovet for nødvendige reparasjoner, fornyelse og vedlikehold.

Boligsalgsrapporten er et verktøy som er like viktig for kjøper som for selger.

item3