hvaer

Verdi- og lånetakst benyttes som oftest i forbindelse med låneopptak eller refinansiering av lån der eiendommen/boligen stilles som sikkerhet. Andre vanlige bruksområder er ved skifte/arv og i forbindelse med omsetning av eiendom.

En verditakst vil også være gyldig dokumentasjon ovenfor likningsmyndighetene dersom du mener det er grunnlag for å sette ned likningsverdien på eiendommen din.

Slik boligmarkedet er i dag er "holdbarheten" for taksten begrenset. Er taksten eldre enn 6 mnd. bør du vurdere en ny eller oppdatert takst.Verditaksten gir - i tillegg til oppmåling av arealene - en beskrivelse av eiendommen og konkluderer med en verdivurdering av:

Markedsverdi (normal salgsverdi)
Det beløp som takstmannen anser at eiendommen normalt kan omsettes for på takseringstidspunktet. I verdivurderingen tas det blant annet hensyn til beliggenhet, standard, størrelse, vedlikehold, eventuelle servitutter, utidsmessighet, festeforhold, fellesgjeld og en rekke andre forhold.

Låneverdi
En forsiktig vurdert markedsverdi som skal gi lånegiver den nødvendige sikkerhet for sitt pant i eiendommen.

Teknisk verdi
En beregning av normale byggekostnader for tilsvarende nye bygninger på stedet oppført med aktuelle materialer og metoder. Det gjøres fradrag for gjenstående arbeider, slit og elde, ukurante konstruksjonsløsninger (som for eksempel dårlig isolasjon) mm. Normale tomtekostnader bestående av råtomtens verdi, tekniske grunnlagsinvesteringer og annen opparbeidelse legges til. I bymessig bebyggelse ansettes en tomtebelastning som erfaringsmessig er gangbar for den aktuelle eiendommen.

Merk deg at en verdi- og lånetakst IKKE er en boligsalgsrapport eller en tilstandsrapport.

Verditaksering av boliger er et produkt som er meget aktuelt, spesielt i dagens marked, hvor renten vandrer opp og ned. En verditakst kan brukes i flere sammenhenger.
 

• Mest vanlig er refinansiering. En verditakst fra oss kan brukes mot alle finansinstitusjoner.

• Videre er det verditaksering ved kjøp og salg. Dette er spesielt hvor eiendommer ikke skal ut på det åpne marked, eller hvor kjøper ønsker en ”trygghet” ved budet som skal gis.

• Taksering ved eierskifte eller arveoppgjør. (Tidligere kalt skiftetakst). Dette inkluderer også verditaksering av bolig ved skilsmisse/samlivsbrudd, eller inngåelse av samme.

item3